POLITÍCA DE PRIVACITAT

Regulacions legals i titularitat

L’empresa TIC CONSULTING S.L amb NIF B55726350 tractarà les seves dades en disposició del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (d’ara endavant GDPR), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Lloc web https://ticconsulting.cat

Titular del lloc web TIC CONSLUTLING S.L.

Responsable del tractament TIC CONSLUTLING S.L.

Dades a tractar Dades identificatives, de contacte, formatius, laborals, bancaris, i imatges.

Finalitat Gestionar la participació de candidats en processos de la companyia, gestionar consultes, informació comercial, i gestió d’esdeveniments i descàrrega de recursos.

Legitimació Consentiment de l’interessat, execució d’un contracte, interès públic i persecució d’interessos legítims.

Destinataris Empreses relacionades amb TIC CONSLUTLING S.L., i companyies proveïdores de gestió de recursos, indicades en l’apartat corresponent.

Drets Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat, a no ser objecte de decisions automatitzades.

 

Responsable del tractament de les seves dades personals

Nom comercial: TIC CONSLUTLING S.L.

NIF: B55726350

Delegat de Protecció de Dades: Comitè de Protecció de Dades de C CONSLUTLING S.L.

 

Dades que es tracten

Amb la finalitat d’especificar el màxim possible la informació sobre cada tractament de dades, es dividiran en diferents blocs ateses les diferents activitats de tractament de dades de caràcter personal. Les finalitats d’aquests tractaments es poden observar detalladament en el següent apartat.

Es recull la següent informació, que serà tractada d’acord amb el GDPR i a la LOPDGDD:

 1. Amb la finalitat de gestionar els candidats a llocs d’ús de l’organització, es tracten els següents tipus de dades, que poden ser recollits en format paper o bé a través d’email:
 • Dades identificatives.
 • Informació de contacte.
 • Dades acadèmiques.
 • Informació laboral.
 1. Amb la finalitat d’atendre les consultes que puguin realitzar els interessats, es tracten els següents tipus de dades, que són recollides a través del formulari de la pàgina web:
 • Dades identificatives.
 • Informació de contacte.
 1. Per a la gestió de proveïdors i clients i la seva facturació, es tracten els tipus de dades següents, que són recollits a través de comunicació directa amb l’interessat:
 • Dades identificatives.
 • Informació de contacte.
 • Dades bancàries
 1. Per a l’enviament de comunicacions comercials, es tracten les dades següents, que són recollits a través de diverses fonts:
 • Dades identificatives.
 • Informació de contacte.
 1. Per a la gestió d’esdeveniments promocionats per la companyia, es tracten les següents dades recollides a través del formulari web a aquest efecte:
 • Dades identificatives.
 • Informació de contacte.
 1. Per a la descàrrega de recursos relacionats amb l’activitat laboral de la companyia:
 • Dades identificatives.
 • Informació de contacte.
 • Informació laboral

Finalitat amb la qual es tracten

En TIC CONSULTING utilitzem les seves dades de caràcter personal d’acord amb la legislació per a les següents finalitats:

 • Gestió dels candidats a llocs d’ús de l’organització.
 • Gestionar les consultes que puguin realitzar els interessats i donar-los resposta.
 • Gestió de proveïdors i clients la facturació necessària amb ells.
 • Enviament de comunicacions comercials.
 • Gestió d’esdeveniments promocionats per la companyia.
 • Descàrrega de recursos en relació a l’activitat laboral de la companyia. 

A fi de prestar-li un millor servei, l’informem que TIC CONSULTING podrà prendre decisions automatitzades per a oferir-li informació personalitzada sobre la base del seu perfil i preferències.

 

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les seves dades és el següent, també separat per les activitats de tractament mostrades en l’apartat anterior:

 • Les dades tractades per a gestionar els candidats a llocs d’ús de l’organització es basen consentiment de l’interessat.
 • La base jurídica de les dades tractades per a atendre les consultes que puguin realitzar els interessats és l’interès legítim del responsable del tractament i de l’interessat. El responsable de tractament té interès a donar resposta a consultes de potencials clients i promocionar la seva activitat laboral.
 • Les dades tractades amb la finalitat de la gestió de proveïdors i clients, i facturació necessària amb ells es basen en la relació contractual entre totes dues empreses.
 • Les dades tractades amb la finalitat de l’enviament de comunicacions comercials seran tractats sobre la base del consentiment de l’interessat.
 • Les dades tractades amb la finalitat de gestionar esdeveniments se sustenten sota la base legal d’interès legítim del responsable del tractament a promocionar la seva activitat laboral.
 • Les dades tractades amb la finalitat de descarregar recursos com a guies, presentacions ppt o arxius de qualsevol índole se sustenten sota la base legal de l’interès legítim del responsable a promocionar la seva activitat laboral.

 

Limitació temporal del tractament de les seves dades

Les seves dades personals seran conservats durant el menor temps possible per a complir amb la finalitat del tractament, d’acord amb la política de retenció de dades del Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, per a complir amb les obligacions legals exigides.

Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservats mentre siguin necessaris per a les finalitats anteriorment indicades, o també seran emmagatzemades pel temps exigit per diferents legislacions aplicables.

Si vostè volgués limitar el període de temps en què es tracten les seves dades personals, haurà d’exercir els seus drets tal com s’indica més endavant.

Novament agrupats per activitat de tractament, el període de conservació de les dades és el següent:

 • La informació tractada per a la gestió de candidats a llocs d’ús de l’organització s’emmagatzemarà durant el període necessari per a la finalitat perquè es recapten les dades.
 • La informació que es tracta amb la finalitat de gestionar les consultes rebudes i donar-los resposta, es conservarà durant el període necessari per a la gestió, resolució i posterior seguiment d’aquesta consulta.
 • La informació tractada per a la gestió de proveïdors i clients s’emmagatzemarà fins que fini la relació contractual entre les parts, o fins que vostè exerciti els seus drets afirmant que no desitja que TIC CONSULTING continuï tractant les seves dades.
 • Les dades utilitzades amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials seran emmagatzemats fins que vostè retiri el seu consentiment o exerciti els seus drets nomenats a continuació.
 • Les dades tractades amb la finalitat de gestió d’esdeveniments seran emmagatzemats durant el temps que duri la consulta o la gestió de l’esdeveniment en qüestió.
 • Les dades tractades amb la finalitat de descàrrega de recursos s’emmagatzemaran durant el període de temps pel qual duri l’esdeveniment o l’àmbit per al qual se sol·licita el recurs.

 

Destinataris als quals se cedeixen les seves dades

Les dades, excepte requeriment legal, no se cediran a altres organitzacions per a cap comesa diferent del que se li hagi informat, podent-se cedir únicament a organitzacions relacionades amb TIC CONSULTING per a gestionar candidatures a llocs de treball, enviament d’informació comercial, o per a la gestió administrativa de contractes i factures.

No es preveuen transferències internacionals de les seves dades. En cas que s’anessin a realitzar en un futur, se l’informarà d’aquest fet.

 

Procedència

Les dades tractades són obtinguts a través del propi interessat.

 

Secret i Seguretat en les dades

TIC CONSULTING es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquests, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

 TIC CONSULTING ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, però TIC CONSULTING no pot garantir l’absoluta seguretat contra la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

 

 Drets en el tractament de les seves dades

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en TIC CONSULTING s’estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Vostè, com a interessat, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Li recordem que té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, la qual cosa comporta retirar les dades que l’empresa posseeixi sobre la seva persona.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

L’informem que vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment. En tal cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè tindrà dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagués facilitat es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

 Si així i tot vostè considerés que les seves dades personals no han estat tractats apropiadament d’acord amb la llei, pot presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades que correspongui.

 

Acceptació i consentiment

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part TIC CONSULTING la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat, sobre la base del tractament del qual estigui prenent part.

TIC CONSULTING es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, TIC CONSULTING anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.